تبلیغات
رگباركلمات - جابه جاکردن اجسام به وسیله قدرت ذهن
تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرزی روانی می باشد.تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود داره این است که آن به وسیله میدانهای انرزی یا امواج انرزی روانی که به میزان کافی متراکم شده اند باعث حرکت اجسام می شود. هر کسی با سعی و تلاش مناسب می تواند نیروی خود را تحت کنترل در آورده و مورد استفاده قرار دهد.
همه افراد بطور ذاتی دارای نیروهای روانی و قدرت تله کینزی می باشند.
ما از همه قسمتهای مغز خود استفاده نمی کنیم.هر یک از ما از قسمت خاصی از مغز خود بیشتر استفاده می کند.برخی از افراد از هنر لذت میبرند.
برخی دیگر از ریاضیات .منطق.ورزش.نویسندگی .... هر یک از این فعالیتها از قسمت خاصی از مغز استفاده می کنند.
این مسئله در مورد نیروهای روانی نیز صادق است.همه ما هر کدام تا حدی از پتانسیل های روانی خود استفاده می کنیم.
برخی از افراد فقط می دانند که چه وقت چیزی در حال مقوع است یا می توانند نتیجه یک حادثه را بهتر از دیگران پیشگویی کنند یا میتوانند حس کنند که فردی را که ملاقات میکنند کاراکتر خوب یا بدی دارد.
همه اینها نشان دهنده استفاده از نیروهای روانی می باشد. هر کسی می تواند با تمرین و ممارست قسمتهای خفته مغز را بیدار کند.
هر کسی میتواند با تمرین مناسب تله کینزی را یاد بگیرد.
تنها چیزی که مانع پیشرفت شما می شود باور نکردن خودتان است درست مانند بچه ای که می گوید:من نمی توانم ریاضیات را یاد بگیرم.اینکار غیر ممکن است.
پس اولین کار فکر کردن به این موضوع است که باید باور کنید که میتوانید که خواستن توانستن است بعد میرسیم به مهمترین مغوله که خلق است که این ممکن نیست به غیر از تمرین و پشت کار باید از اول بگید که من میتونم وبعد تمارین و بعد خلق است که خودتون که برای بار اول که تونستین حال میکنین باید هر روز به خودتون بگین که من انجام میدم و میتونم.

استعداد افراد درفرا گیری وپیشرفت درین زمینه مانند هر پدیده آموزشی دیگرمتفاوت ومتنوع خواهد بود . درصورتیکه انواع دیگری از آموزشها وتمارین مربوطه وجود دارد که به ایجاد ریلکس منتهی میشود لذا امکان دارد که هر آموزش درین مورد مناسب ومتناسب با وضعیت جسمی وروحی فرد باشد که با مورد خاصی ازایجاد ریلکس هماهنگ وبه نوعی مترداف درساختاری این ایجاد است ونکته دیگر اینکه انرژیهای روحی ازجمله افزایش وازدیادچه توانائی درزمینه دریافتهای خارج ازحسی ،تحت تاثیر وشرایط برخی از عوامل محیطی قرارمیگیرند لذاافزایش ویا نقصان امواج مغناطیسی ، فشارهوا ، تابش اشعه های کیهانی ،ومیزان ذرات باردار الکتریکی و..، اختلالات وتغیراتی درین زمینه ها ایجاد می کنند البته هر چه قدرقدرت و قابلیتهایمان افزوده شود کمتر تحت تاثیر این نوسانات قرار می گیریم ضمن اینکه هرفردی ازافراد جامعه در زمینه نیرو وقدرت های روحی با یکدیگر نیز متفاوتند بعضی استعداد بیشتری در زمینه روشن بینی یا کلرویانس (clairvoyance)دارند وبرخی در زمینه پسیکومتری ,(psychomery)یاpk(بسیکوکی نسیس psychokinesis)ویا شفابخشی واحتمالامواردی دیگر ازین دست ،قدرت واستعداد نشان میدهند ومبحث این جلسه در ارتباط با قدرت تاثیر گذاری برحرکات اجسام یا(تله کینزی) است خصیصه ای که شخص را قادر می کندتا ازطریق آن براشیاء مختلف اثر گذاشته یا آن اشیاء را به حرکت درآورددر مراحل اولیه این تمرین و آزمایش سعی میکنم از مواردی تجربه کسب کنیمکه تا حدودی انجام آن ساده تر است لذا پس از آرامش وتمرکز به روشی که قبلا گفته شد ویا به طریق های دیگر، باید فکر واراده خود را متوجه شیئی مورد نظر کرده به شدت به منظوری که داریم فکر کنیم یعنی اگر منظور ازتمرین ، حرکت دادن آن شیئی باشد روی حرکت وجابجائی آن تمرکز میکنیم ولی اگر منظور خم کردن آنست تمام توجه را بدین منظور روی آن شیئی تمرکز میدهیم ،رمز موفقیت دراین تمرین تقویت اراده وشدت خواسته ما است واینکه با یقین واعتقاد به این پدیده واطمینان به حصول نتیجه آن ،که مورد اخیربسیار در موفقیت موثراست.
تمرین 1-
در اطاقی ساکت وبا روشنائی کم می نشینیم ولیوانی را به فاصله حدودا هفتاد سانتیمتری قرار می دهیم وسپس یک برگ کاغذ به ابعاد 15در15 و یا 20در20روی آن میگذاریم آنگاه در حالی که در آرامش قرار داریم تمام توجه مان را روی کاغذ متمرکز میکنیم وبه شدت اراده میکنیم که کاغذ رابه حرکت درآوریم و از روی لیوان بیافتد سعی کنیم که لیوان وکاغذ درمقابل نسیم و یا تفس مان قرار نگیرند در صورت عدم موفقیت باز هم به تمرین ادامه میدهیم البته زیاد خود را خسته نکنیم لذا در ادامه آزمایش ودر صورت موفقیت، بجای کاغذ ازمقوااستفاده میکنیم .
تمرین 2-
چند عدد چوب کبریت را روی میز مقابل خود میگذاریم سپس درحالی که دستان خود را درفاصله 20 تا 30 سانتیمتری بالای آن قرارمی دهیم با حرکت دادن دستانمان ازهمان فاصله سعی میکنیم چوب کبریت ها رابه حرکت درآوریم وتا ازروی میز بریزندباید توجه کنیم که م.فقیت دراینکار بستگی به شدت تمرکز و اراده ومیل باطنی مان دارد نه جهد وکوشش ظاهری ....درصورت موفقیت میتوانیم از اشیاء سنگینتر مانند خودکار ویا قوطی کبریت ...ویا شیئی سنگینتری استفاده کنیم..
تمرین 3-
یک سوزن عمولی وتا حدی کم قطر یا نازک را درمقابل خود به فاصله40 تا 70 سانتیمتری قرار می دهیم آنگاه در آرامش کامل ، فکر ونگاه خود را روی آن تمرکز داده وبا یک قصد ونیت درونی اراده می کنیم که سوزن خم شود باید این احساس را درخود تقویت کنیم که نیروئی که ازچشمان ما به طرف شیئی مورد نظرمان ساطع میشود عنقریب آن شیئی (سوزن)،خم خواهد شد بعداز موفقیت دراین کار میتوانیم از اشیاء بزرگتر مانند قاشق وچنگال ویا میخ .غیره استفاده کنیم...
توصیه های لازم.
در مراحل اولیه تمرین ها وآزمایش ها اصراری برای موفقیت صددرصد نداشته باشیدبلکه در شرایط تمرین ، حدوث پدیده را از طریق یک احساس وتحریک درونی منتظر باشید زیرا پدیده حرکت ، نیروی عصبی وروانی زیادی رابه مصرف میرساند لذا درصورت موفقیت نباید بلافاصله اقدام به تمرین نمود ویااینکه با اشیاء بزرگتروسنگین تری انتخاب کنید بهتر است ابتداء به جلسات نظم داده سپس مدتی روی یک شیئی تمرین کرده وآنگاه به اشیاء سنگینتربپردازیم نظم دادن به جلسات وحفظ آرامش درهر جلسه دستیابی به موفقیت را امکان پذیر میکند لذا با توفیق دریک تمرین نباید برای حصول به نتیجه ای قطعی تر نظم جلسات را بر هم بزنید بهتر است با متانت وصبوری به تمرینها ادامه دهید ودر صورت موفقیت درتمرینات قبل از حصول مهارت لازم،نباید استعداد خود را به نایش بگذارید ودرمیان جمع عمل کنید زیرا دراثرتشتت افکار نیروی روانی بیشتری مصرف شده وامکان موفقیت کم ویا ممکن نمیشودضمنا چنانچه افراد در جلسات خود وسیط(مدیوم ) ویا احتمالا کودک ونوآموز باشند به وقوع پدیده کمک میکنند زیرا سیلات روانی آنها به گونه ایست که درحدوث پدیده دخالت خواهدکرد.