تبلیغات
رگباركلمات - رمز بازی جی تی ای ای وی

هنگام بازی كردن با تلفن خود وارد كنید...

 بوفالو fbi
: CAR-555-0100
موتور 1 : MBK-555-0150
ماشین مافیا : CAR-555-0142
كم كردن پلیس ها : COP-555-0100
تمامی تفنگ ها : Call GUN-555-0100
خون و تفنگ : GTA-555-0100
موتور 2 : MBK-555-0100
خون كامل وزره كامل : 3625550100
خون ٬ زره و مهمات : 4825550100
اسلحه نوع ۱ : 4865550100