تبلیغات
رگباركلمات - دستگاهی برای گوش دادن به صدای باکتریها

دانشمندان آلمانی نوعی گوش نانویی ساخته اند که به عنوان کوچکترین گوش دنیا قادر است به صدای باکتریها گوش دهد.

اگر فکر می کنید که گوش انسان نمی تواند صداهای با بسامد کمتر از 20 کیلوهرتز را بشوند بهتر است نظر خود را عوض کنید.

 

چون به زودی خواهید توانست حتی صدای باکتریها و میکروبها را هم بشنوید.

 

درحقیقت، گروهی از محققان دانشگاه "لودویگ- مکسیمیلیان" در مونیخ آلمان نوعی گوش نانویی را ابداع کرده اند که قادر است اصوات تا 6 برابر زیر سطح آستانه شنوایی گوش انسان را بشنود. کوچکترین گوش دنیا می تواند فصول جدیدی از علوم آکوستیک و زیست شناسی را آغاز کند.

 

این گوش نانویی صداهای ساطع شده از میکروارگانیسمهایی چون ویروسها و باکتریها را می شنوند. این دستگاه کوچک برپایه یک نانو ذره طلا به بزرگی 60 میلیونیم میلیمتر (60 نانومتر) قرار دارد که در یک دسته نور لیزری به دام افتاده است.

 

براساس گزارش فیزیک وورد، دانشمندان آلمانی این دستگاه را در یک وسیله آبی میان دو چشمه صوتی قرار دادند. چشمه ای که پرقدرت تر است از یک سوزن تنگستنی ساخته شده که به یک بلندگو که در بسامد 300 هرتز می لرزد، متصل شده است.

 

چشمه ضعیف تر، دارای یک نانوذره طلا است که به صورت دوره ای توسط یک پرتو لیزر گرم می شود. این پرتو لیزر امواج صوتی را در بسامد 20 هرتز تولید می کند.

 

با روشن کردن یکی از این دو چشمه، لرزشهای تولید شده، نانو ذره طلا را در همان جهتی که امواج صوتی ایجاد می شوند به حرکت وا می دارند. به این ترتیب، با اندازه گیری این جابجایی می توان بسامد صوت را محاسبه کرد.

 

برپایه آزمایشاتی که این فیزیکدانان آلمانی انجام داده اند، گوش نانویی قادر است اصوات در مقیاس میکروسکوپی فراتر از توانایی گوش انسان را تا سقف 60- دسی بل بشنود.

 

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "با استفاده از این گوش نانویی می توانیم نوع جدیدی از میکروسکوپهای آکوستیک را توسعه دهیم."

دانشمندان آلمانی نوعی گوش نانویی ساخته اند که به عنوان کوچکترین گوش دنیا قادر است به صدای باکتریها گوش دهد.

اگر فکر می کنید که گوش انسان نمی تواند صداهای با بسامد کمتر از 20 کیلوهرتز را بشوند بهتر است نظر خود را عوض کنید.

 

چون به زودی خواهید توانست حتی صدای باکتریها و میکروبها را هم بشنوید.

 

درحقیقت، گروهی از محققان دانشگاه "لودویگ- مکسیمیلیان" در مونیخ آلمان نوعی گوش نانویی را ابداع کرده اند که قادر است اصوات تا 6 برابر زیر سطح آستانه شنوایی گوش انسان را بشنود. کوچکترین گوش دنیا می تواند فصول جدیدی از علوم آکوستیک و زیست شناسی را آغاز کند.

 

این گوش نانویی صداهای ساطع شده از میکروارگانیسمهایی چون ویروسها و باکتریها را می شنوند. این دستگاه کوچک برپایه یک نانو ذره طلا به بزرگی 60 میلیونیم میلیمتر (60 نانومتر) قرار دارد که در یک دسته نور لیزری به دام افتاده است.

 

براساس گزارش فیزیک وورد، دانشمندان آلمانی این دستگاه را در یک وسیله آبی میان دو چشمه صوتی قرار دادند. چشمه ای که پرقدرت تر است از یک سوزن تنگستنی ساخته شده که به یک بلندگو که در بسامد 300 هرتز می لرزد، متصل شده است.

 

چشمه ضعیف تر، دارای یک نانوذره طلا است که به صورت دوره ای توسط یک پرتو لیزر گرم می شود. این پرتو لیزر امواج صوتی را در بسامد 20 هرتز تولید می کند.

 

با روشن کردن یکی از این دو چشمه، لرزشهای تولید شده، نانو ذره طلا را در همان جهتی که امواج صوتی ایجاد می شوند به حرکت وا می دارند. به این ترتیب، با اندازه گیری این جابجایی می توان بسامد صوت را محاسبه کرد.

 

برپایه آزمایشاتی که این فیزیکدانان آلمانی انجام داده اند، گوش نانویی قادر است اصوات در مقیاس میکروسکوپی فراتر از توانایی گوش انسان را تا سقف 60- دسی بل بشنود.

 

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "با استفاده از این گوش نانویی می توانیم نوع جدیدی از میکروسکوپهای آکوستیک را توسعه دهیم."

دانشمندان آلمانی نوعی گوش نانویی ساخته اند که به عنوان کوچکترین گوش دنیا قادر است به صدای باکتریها گوش دهد.

اگر فکر می کنید که گوش انسان نمی تواند صداهای با بسامد کمتر از 20 کیلوهرتز را بشوند بهتر است نظر خود را عوض کنید.

 

چون به زودی خواهید توانست حتی صدای باکتریها و میکروبها را هم بشنوید.

 

درحقیقت، گروهی از محققان دانشگاه "لودویگ- مکسیمیلیان" در مونیخ آلمان نوعی گوش نانویی را ابداع کرده اند که قادر است اصوات تا 6 برابر زیر سطح آستانه شنوایی گوش انسان را بشنود. کوچکترین گوش دنیا می تواند فصول جدیدی از علوم آکوستیک و زیست شناسی را آغاز کند.

 

این گوش نانویی صداهای ساطع شده از میکروارگانیسمهایی چون ویروسها و باکتریها را می شنوند. این دستگاه کوچک برپایه یک نانو ذره طلا به بزرگی 60 میلیونیم میلیمتر (60 نانومتر) قرار دارد که در یک دسته نور لیزری به دام افتاده است.

 

براساس گزارش فیزیک وورد، دانشمندان آلمانی این دستگاه را در یک وسیله آبی میان دو چشمه صوتی قرار دادند. چشمه ای که پرقدرت تر است از یک سوزن تنگستنی ساخته شده که به یک بلندگو که در بسامد 300 هرتز می لرزد، متصل شده است.

 

چشمه ضعیف تر، دارای یک نانوذره طلا است که به صورت دوره ای توسط یک پرتو لیزر گرم می شود. این پرتو لیزر امواج صوتی را در بسامد 20 هرتز تولید می کند.

 

با روشن کردن یکی از این دو چشمه، لرزشهای تولید شده، نانو ذره طلا را در همان جهتی که امواج صوتی ایجاد می شوند به حرکت وا می دارند. به این ترتیب، با اندازه گیری این جابجایی می توان بسامد صوت را محاسبه کرد.

 

برپایه آزمایشاتی که این فیزیکدانان آلمانی انجام داده اند، گوش نانویی قادر است اصوات در مقیاس میکروسکوپی فراتر از توانایی گوش انسان را تا سقف 60- دسی بل بشنود.

 

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "با استفاده از این گوش نانویی می توانیم نوع جدیدی از میکروسکوپهای آکوستیک را توسعه دهیم."

دانشمندان آلمانی نوعی گوش نانویی ساخته اند که به عنوان کوچکترین گوش دنیا قادر است به صدای باکتریها گوش دهد.

اگر فکر می کنید که گوش انسان نمی تواند صداهای با بسامد کمتر از 20 کیلوهرتز را بشوند بهتر است نظر خود را عوض کنید.

 

چون به زودی خواهید توانست حتی صدای باکتریها و میکروبها را هم بشنوید.

 

درحقیقت، گروهی از محققان دانشگاه "لودویگ- مکسیمیلیان" در مونیخ آلمان نوعی گوش نانویی را ابداع کرده اند که قادر است اصوات تا 6 برابر زیر سطح آستانه شنوایی گوش انسان را بشنود. کوچکترین گوش دنیا می تواند فصول جدیدی از علوم آکوستیک و زیست شناسی را آغاز کند.

 

این گوش نانویی صداهای ساطع شده از میکروارگانیسمهایی چون ویروسها و باکتریها را می شنوند. این دستگاه کوچک برپایه یک نانو ذره طلا به بزرگی 60 میلیونیم میلیمتر (60 نانومتر) قرار دارد که در یک دسته نور لیزری به دام افتاده است.

 

براساس گزارش فیزیک وورد، دانشمندان آلمانی این دستگاه را در یک وسیله آبی میان دو چشمه صوتی قرار دادند. چشمه ای که پرقدرت تر است از یک سوزن تنگستنی ساخته شده که به یک بلندگو که در بسامد 300 هرتز می لرزد، متصل شده است.

 

چشمه ضعیف تر، دارای یک نانوذره طلا است که به صورت دوره ای توسط یک پرتو لیزر گرم می شود. این پرتو لیزر امواج صوتی را در بسامد 20 هرتز تولید می کند.

 

با روشن کردن یکی از این دو چشمه، لرزشهای تولید شده، نانو ذره طلا را در همان جهتی که امواج صوتی ایجاد می شوند به حرکت وا می دارند. به این ترتیب، با اندازه گیری این جابجایی می توان بسامد صوت را محاسبه کرد.

 

برپایه آزمایشاتی که این فیزیکدانان آلمانی انجام داده اند، گوش نانویی قادر است اصوات در مقیاس میکروسکوپی فراتر از توانایی گوش انسان را تا سقف 60- دسی بل بشنود.

 

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "با استفاده از این گوش نانویی می توانیم نوع جدیدی از میکروسکوپهای آکوستیک را توسعه دهیم."